သတင္းစာဖတ္ျခင္း အက်ိဳး (နဝမတန္း စာစီစာကုံး)

ဗုဒၶဟူးေန႔က ကုလသမဂၢက ထုတ္ျပန္ေသာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအရွိဆုံး ထိပ္ တန္း ႏိုင္ငံ ၂၀ တြင္ အာရွမွ သုံးႏိုင္ငံပါဝင္သည္ဟု သိရပါသည္။ ထို စာရင္း က ထူးေတာ႔ မထူးျခားလွပါ၊ ထို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအရွိဆုံး ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံ ၂၀ က အိုက္စ္လန္႔မွာ အစျပဳခဲ႔သျဖင္႔ ေရခဲထူထပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏိုင္ငံမ်ား၊ ရာသီဥတု ေအးခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံမ်ားဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ဂ်ပန္ အဆင္႔ေျခာက္၊ စကၤာပူ အဆင္႔ ၁၆ ႏွင္႔ ဘူတန္ အဆင္႔ ၂၀ တို႔ ျဖစ္ၾက ပါသည္။ အဆင္႔ ၂၀ တြင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံမပါဝင္ပါ။

ထို႔ေၾကာင္႔ ေအာင္႔သက္သက္ျဖင္႔ တစ္ေနရာတြင္ ေတြ႔လိုေတြ႔ျငား ဆက္ လက္ရွာေဖြၾကည္႔မိပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံကို ေတြ႔လိုက္ရသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၁၀ ) ဆယ္ႏိုင္ ငံအနက္ အဆင္႔ ၉ တြင္ ရပ္တည္ေနသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ အဆင္႔ ၉ မွာရွိေနရသည္ကို ေလ႔လာၾကည္႔ရာ ထိုစာရင္းတြင္ ဘရူးႏိုင္း မပါဝင္သည္ကို ထပ္ေတြ႔ရျပန္ပါသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စကၤာပူက တစ္ ျဖစ္ၿပီး ထိုင္းက အဆင္႔ ရွစ္ ျဖစ္သည္။ ထိုင္းက အဘယ္႔ေၾကာင္႔ အဆင္႔ ရွစ္မွာရွိၿပီး က်ေနာ္တို႔က အဘယ္႔ေၾကာင္႔ အဆင္႔ ၉ မွာရွိေနရသည္ကိုရွာေဖြၾကည္႔မိေသာ္လည္း အေျဖ မရခဲ႔ပါ။

သို႔ေသာ္ ေဆာင္းပါးမ်ား ေဖာ္ျပသည္႔ သတင္းစာေနာက္ပိုင္းမွာ ေဆာင္း ပါး တစ္ပုဒ္ေတြ႔လိုက္ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ႏွစ္ဦးႏွင္႔ အမ်ိဳးသားႀကီး တစ္ ဦး ႏိုင္ငံ နာမည္ကို ဘားမားဟု ေခၚမလား၊ ျမန္မာဟု ေခၚမလားဟု ေအာ္ဖစ္ ရွယ္ ျငင္းခုံေနၾကသည္ကို ေတြ႔လိုက္ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုင္းက က်ေနာ္ တိုေရွ႕ ေရာက္သြားသည္ဟု ဆိုက ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။

အမွန္မူ က်ေနာ္တို႔ႏိုင္ငံက ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းလွပါသည္။ မီးပ်က္ေနသည္ ဆိုလ်င္ပင္ ႏိုင္ငံ၏နာမည္ႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အေမွာင္ထဲမွာ ထိုင္ျငင္းေနလို႔ ရပါသည္။ အပူပိုင္းႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္း၊ မီးအၿမဲလိုလိုပ်က္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္းအရွိဆုံး ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပါဝင္ဖို႔ေတာ႔ မလြယ္ပါ။

သို႔ေသာ္ လူတိုင္း (ဘရာဇီးမွာ လူတိုင္းေဘာလုံးနည္းျပ အရည္ အေသြးရွိ သလို) သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေသာ အရည္အေသြးရွိေသာႏိုင္ငံျဖစ္သျဖင္႔ ဆက္ လက္ျငင္းခုံေနစရာ Hot issue မ်ား သူမ်ားထက္ ပိုရွိေနေပလိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ပ်င္းစရာေတာ႔ မေကာင္းလွပါ။ ေပ်ာ္စရာပင္ ေကာင္းေနပါေသး သည္။

ဤသည္မွာ ယေန႔ သတင္းစာဖတ္ရျခင္း အက်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
အခ်ိန္းရွိလ်ွင္ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံ႔အမည္ကို ေအာဖစ္ရွယ္ ထိုင္ျငင္းေနလို႔ ရသည္ဟု ေလ႔လာမိလိုက္ပါသည္။

ဇင္ေဝေသာ္၊ (နဝမတန္း)

Post a Comment