မိသားစုဘဝ ေအးခ်မ္းဖို႔ BMCA သင္တန္းသြားၾကစို႔


ပန္းခ်ီက ေမာင္ေက်ာ္သာ ပဲခူး။
တကယ္လုပ္ေနတာက ေတာင္ႀကီးဆရာေတာ္နဲ႔ ေစတနာရွင္ အဖြဲ႕။
က်ဳပ္က အက္ဒဗိုက္ဇာ(ေတာင္ႀကီးဆရာေတာ္နဲ႔ ပူးတြဲ) လုပ္ပါတယ္။
မနက္ျဖန္ သင္တန္းအသစ္ ဖြင့္မယ္ေပါ့။
တ႐ုတ္နဲ႔ျမန္မာၾကား ဟန္ခ်က္ၫွိရေတာ့ က်ဳပ္ေနရာကလည္း နပ္မွရတယ္။
ကေလးရွိရင္ ေက်ာင္းလာအပ္လို႔ ရၿပီလို႔ သတင္းေပးတာပါ။


Post a Comment