အကူးအေျပာင္း ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ က်ရႈံးျခင္း


တစ္က ေညာင္ပင္ႀကီးလဲက်ရာမွ က်န္ေနေသာ အလယ္ပိုင္းပင္စည္ႀကီးျဖစ္သညိ။ ေညာင္ သားကို ရရင္ ဘုရားထုရန္ ရည္စူးထားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပင္စည္မွ အၫြန္႔ေတြ ေ၀ေန သျဖင့္ ေနရာေျပာင္းၿပီး စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ရာ ေအာင္ျမင္သြားသည္။

ႏွစ္က သေျပပင္ျဖစ္သည္။ ရထားလမ္းနဲ႔ မလြတ္တလြတ္မို႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရွင္သန္ႏိုင္ ရန္ ေနရာေျပာင္း စိုက္ပ်ိဳးေသာ္လည္း အကူးအေျပာင္း မေအာင္ျမင္ဘဲ ေသဆုံးသြားေလေ တာ့သည္။

ဤသစ္ပင္ႏွစ္ပင္၏ ရွင္ျခင္း၊ ေသျခင္း ကိစၥမွာေတာ႔ ဝန္းက်င္ေၾကာင္႔ထက္ ဗီဇေၾကာင္႔ ဟု သာဆိုရပါလိမ္႔မည္။
သေျပတစ္ပင္ ထပ္မံစိုက္ပ်ိဳးရပါဦးမည္။


Post a Comment