အက်ိဳးနဲ႔အၾကမ္း


Justice without power is crippled.
Power without justic is violent.

ပါဝါ မရွိတဲ့ တရားမ်ွတမႈက အက်ိဳး
တရားမ်ွတမႈ မရွိတဲ့ ပါဝါက အၾကမ္းဖက္မႈ။

(ကိုရီးယားဇာတ္ကားထဲက ဒိုင္ယာေလာ့ေလးပါ )

Post a Comment