ဖရင္႔ မ်ိဳးႀကီးေဝါေပၚက ပုံပါ။ ရွဲ မရလို႔ ေကာ္ပီ၊ ေပ႔စ္။Post a Comment