သူခ်ည္းလာဟဲ႔


သူခ်ည္းလာဟဲ႔။
လက္ပတ္နီေလးနဲ႔ပါဘုရား။

သူခ်ည္းလာဟဲ႔။
တာဝန္ဆိုတာေလးနဲ႔ပါဘုရား။

သူခ်ည္းလာဟဲ႔။
အထက္အမိန္႔ဆိုတာေလးနဲ႔ပါဘုရား။

သူခ်ည္းလာဟဲ႔။
လစ္ေတာ႔လို႔ အမိန္႔ေပးေနၿပီ။ လစ္ၿပီ။

Post a Comment