၀ိဘဇၨပဲ့တင္သံ - ရဟန္းစာဆိုမ်ား


ကမ္းလက္ shared ဓမၼ ဂဂၤါ's post.
စာမူေပးဖို႔ ေမ့ေနတာနဲ႔ သူတို႔စာအုပ္က အရင္ထြက္သြားပါေလေရာ။

 

Post a Comment