ကမ္းလက္ shares ေအာင္ဆန္းရာျပည့္'s post.


ရွယ္မရလို႔ ေကာ္ပီ၊ ေပ႔စ္။

"ေအာင္ဆန္းရာ ျပည့္ပြဲမွရွိေသာ ေငြ ၇၆.၆ သိန္းက်ပ္အား ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းရံပံုေငြသို႔ လႈဒါန္းခဲ့ပါသည္။"

Post a Comment