ရာဇဗလိ


အစိုးရက အစိုးရအလုပ္ လုပ္ေနရင္ အခြန္ေပးတယ္ဆိုတာ ရာဇဗလိ ပါပဲ။
ေက်ေက်နပ္နပ္ ေပးသင့္ပါတယ္။ ဘုရားခ်မွတ္တဲ့ ဗလိ ငါးမ်ိဳးထဲက တစ္မ်ိဳးေပါ့။ စလံုး အစိုးရက ဘာေျပာေျပာ သူ႔တာ၀န္ သူေက်တယ္။

Post a Comment