ဘယ္ေတာ႔ျပန္မွာလဲ


လူငယ္ဘဝတုန္းက လူႀကီးက "ဘယ္ေတာ႔ျပန္မွာလဲ" ေမးရင္ ႏွင္ထုတ္လိုက္ သလို ခံစားရလို႔ လူႀကီးေနရာေရာက္လာေတာ႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ျပန္ရက္ မေမးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။
အဲသလို မေမးေတာ႔လည္း လူငယ္က ဥေပကၡာရႈသလို၊ အေရးမစိုက္သလို ခံစားရျပန္သတဲ႔။ ကဲ......။

Post a Comment