ေျမ ေကာင္း၊ မေကာင္းကို ျမက္ညွိဳး၊ မညွိဳးကိုျမင္သျဖင္႔ သိရာ၏ (ေလာကနီတိ)


Posted by Zin Wai Thaw · 3 hrs · 

Post a Comment