အကယ္၍သာ


အကယ္၍ ဦးေအာင္မင္းနဲ႔ ဦးဘူးလက္ႀကီးတို႔သာ
စစ္ထဲ မဝင္ခဲ႔ရင္....
စစ္ထဲဝင္ေပမဲ႔ ရာထူးႀကီး မရခဲ႔ရင္.....
ရာထူးႀကီးရေပမဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထဲ မပါခဲ႔ရင္..
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရထဲပါေပမဲ႔ ဒီေလာက္ အေရးႀကီးတဲ႔ေနရာမွာ မဟုတ္ခဲ႔ရင္..
ခ်စ္စရာႀကီးေတြေနမွာ။

သေဘာမတူလည္း မတတ္ႏိုင္ဘူး ေမာင္တို႔ မယ္တို႔။ ။

Post a Comment