ဦးဦး (မရဲတရဲ) ထြဋ္


 
အခု ဒါေတြကို သတင္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေနသူကေတာ႔ တစ္ဦးတည္းေသာ ဦးဦး (မရဲတရဲ) ထြဋ္ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
 
လက္ပံတန္းျဖစ္စဥ္မွာ
ရဲတပ္ဖြဲ႕ ၀င္ ၁၆ ဦး ဒဏ္ရာရရိွျပီး ဆႏၵျပသူ က်ား ၆ ဦး၊ မ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရရိွခဲ့ပါတယ္။
ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားမွာ ေက်ာင္းသား ၅၂ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၁၃ ဦး၊ အရပ္သား ၆၂ ဦး စုုစုုေပါင္း ၁၂၇ ဦး ရိွေၾကာင္း ကနဦး သတင္းမ်ားအရသိရိွရပါတယ္။
သတင္းမ်ားဆက္လက္ထုုတ္ျပန္ေပးပ့ါမယ္။
 

Post a Comment