ထိုင္းဘုန္းႀကီးေတြ ႏိုင္ငံေရးထဲ ပါသင့္ မသင့္တဲ့


မဲေပးခြင့္ မရွိ၊ ရာထူးရယူခြင့္မရွိ။
တခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံ၊ တခ်ိဳ႕က ကန္႔ကြက္။
ဆရာေတာ္ေတြ ေျပာတာကလည္း ပါဝါအတြက္မဟုတ္၊ ႏိုင္ငံအတြက္မို႔ သင့္ေပါ့။ တစ္ပါးက စစ္ထြက္ဆိုပဲ။ ယင္းလပ္ျပဳတ္ဖို႔ လမ္းေပၚတက္လာတဲ့ ႏွစ္ပါးထဲက တစ္ပါးေပါ့။
သတင္းေခါင္းစဥ္ကလည္း မဲမေပးရေပမဲ့ ဘက္ေတာ့ လိုက္တယ္ တဲ့။


Post a Comment