လုပ္မေနနဲ႔၊ ဘယ္တုန္းကမွ ႏိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ဘူး


ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့စင္ကာပူကို ရလိုက္တယ္။
ဒီအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးလိုက္ရတာက က်ေနာ့္ ဘ၀။
လုပ္မေနနဲ႔၊ ဘယ္တုန္းကမွ ႏိုင္ငံေရးသမား မျဖစ္ခ်င္ခဲ့ဘူး။
က်ေနာ္ တကယ္ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာက ေရွ႕ေန။
Post a Comment