အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္း


ပညာရွင္ေတြ ေျပာပါတယ္။ အလုပ္ရႈပ္ခံၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာေတြ သင္ေန၊ သုေတသနျပဳေနၾကတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလို တုတ္နဲ႔႐ိုက္ၿပီး ရွင္း၊ ၿပီးရင္ မ႐ိုက္ပါဘူးလို႔ ေျပာင္လိမ္လိုက္ ၿပီးတာမ်ား။ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပန္း ေလ်ွာက္လုပ္ေနၾကတယ္။

Post a Comment