ေဖ႔စ္ဘုတ္ရဲ႕ ဇင္ေဝေသာ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္


ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုေတာင္ ဘာမွန္းမသိေသးဘူး။ ဒါက ေဖ႔စ္ဘုတ္ရဲ႕ ဇင္ေဝေသာ္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္။ ဘယ္လို သတ္မွတ္လိုက္သလဲဆိုတာေတာင္ မသိဘူး။။

Location - Living In:Singapore
Interests:Politics and social issues, Poetry, Higher education.

Post a Comment