သူတို႔ မုသား


If any teach Nibbana is to cease,
Say unto such they lie.
If any teach Nibbana is to live,
Say unto such they err.

(Sir Edwin Arnold. The light of Asia)

နိဗၺာန္ကို ဥေစၦဒလို႔ဆို
ဒါဆို သူတို႔ မုသား။
နိဗၺာန္ကို သႆတလို႔ဆို
ဒါဆို သူတို႔ အမွား။

(ဆာ အက္ဒြင္ အာႏိုး။ အာရွတိုက္ အလင္းေရာင္)

Post a Comment