ေက်နပ္တယ္။ ၾကည္ႏူးတယ္။ ရယ္ရတယ္။


 ပြဲက နည္းနည္းေတာ့ ၾကမ္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖတ္လို႔ ေကာင္းတယ္။
ေက်နပ္တယ္။ ၾကည္ႏူးတယ္။ ရယ္ရတယ္။
 
  
 ေဗႀကီး ဒုန္း ဒုန္း ဒုန္း
ေဗႀကီး ဒုန္း ဒုန္း ဒုန္း
 
 

Post a Comment