သိကၡာရွိရွိ


သိကၡာရွိတဲ႔ ေခါင္းေတြက
သိကၡာရွိရွိ ေနတယ္
သိကၡာရွိရွိ နာတယ္
သိကၡာရွိရွိ ေဆးရုံတက္တယ္
သိကၡာရွိရွိ ေသတယ္
သိကၡာရွိရွိ သတင္းထုတ္ျပန္တယ္။


  Image Source: The Straits Time

Post a Comment