တကယ္ ၀မ္းနည္စရာက လူႀကီးေတြ အလင္းေၾကာက္တဲ့ ကိစၥ


ကမ္းလက္ shared Plato's photo.
ကေလး အေမွာင္ေၾကာက္တာက နားလည္ေပးလို႔ရတယ္။
တကယ္ ၀မ္းနည္စရာက လူႀကီးေတြ အလင္းေၾကာက္တဲ့ ကိစၥ။“We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.”
-- Plato


 

Post a Comment