ေျခရာခံေၾကးဆို


ေျခရာခံေၾကးဆို
ဘယ္သူရဲ႕သမိုင္းက မိုးလုံေလလုံရွိလို႔လဲ။
တရားခံ မေပၚရင္
သိကၡာရွိခ်င္လို႔လည္း မရဘူး။

Post a Comment