ရင္႔က်က္တဲ႔အစိုးရ


ရင္႔က်က္တဲ႔အစိုးရေတြဆီကပဲ ဒီလိုစကားမ်ိဳးေတြ ၾကားရတတ္တယ္။
Yes, we made the mistake. We are deeply sorry about that.

Post a Comment