လီကြမ္းယုက ဘာမွ ျပန္ေျပာလို႔မရေအာင္ ေခါင္းမာတဲ႔လူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး


SINGAPORE: Mr Lee Kuan Yew, who was Singapore’s first Prime Minister when the country gained Independence in 1965, has died on Monday (Mar 23) at the age of 91.
(CNA)

Hard Truths ကို နားဝင္မခ်ိဳတဲ႔အမွန္တရားမ်ား (May not be music to your ears) လို႔ ဘာသာျပန္ထားေၾကာင္းေျပာေတာ႔ မစၥတာလီရဲ႕ စကားေတြကို တိုက္ရိုက္ပဲ ဘာသာျပန္ေစခ်င္ေၾကာင္း၊ အႏုအရြေတြနဲ႔မဖြဲ႔ႏြဲ႔ေစလိုေၾကာင္း လီကြမ္းယုရုံးက အေၾကာင္းျပန္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ Hard Truths နဲ႔ Tough Love စကားလုံးႏွစ္လုံးကို တိုက္ရိုက္ ျမန္မာျပန္ဆိုလို႔ လုံးဝ မရႏိုင္ေၾကာင္း သူတို႔ကို ျပန္ရွင္းျပခဲ႔ရဖူးပါတယ္။ ဒီေတာ႔လည္း We understand ဆိုၿပီး လီကြမ္ယုရုံးက လက္ခံသြားပါတယ္။
လီကြမ္းယုက ဘာမွ ျပန္ေျပာလို႔မရေအာင္ ေခါင္းမာတဲ႔လူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။
Post a Comment