ဟဲ ဟဲ လူရႊင္ေတာ္ေတြ ပ်က္သလို ဘုရားဆီက အေႂကြးရရန္ အစိတ္


ေအးျမင္႔လႈိင္ ေဝါေပၚကပုံ။ ရွယ္မရလို႔ ေကာ္ပီ ေပ႔စ္။

Post a Comment