ပိုလြမ္းမိတယ္


ဟန္တင္တန္ ေသဆုံးခ်ိန္မွာ လူရာ၀င္ခ်ိန္ေနာက္က်တဲ့ က်ေနာ္က ဟန္တင္တန္ကို လြမ္းရေကာင္းမွန္း မသိခဲ့ဘူး။ သာမန္လူတစ္ေယာက္ ေလာကႀကီးထဲက ထြက္သြားသေလာက္ပဲ ခံယူမိခဲ့တယ္။

လီကြမ္ယု ထြက္ခြာခ်ိန္ကေတာ့ က်ေနာ့္ အသိ အပ်ံသင္စနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနေတာ့ ပိုလြမ္းမိတယ္။
ဒါေပမဲ့ ၾကာေလေလ ဟန္တင္တန္ကို ေလးစားေလေလ။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က အသိေခါက္ခက္ ဂလိုဘယ္ေပၚလစ္တစ္ကို ခပ္ထူထူ က်ေနာ္လိုေကာင္ကိုေတာင္ ဝိုးတဝါးေတာ့ ျမင္ေအာင္ ေျပာျပႏိုင္တယ္။

Post a Comment