ကိုယ္႔ေခါင္းေပၚ က်လာတာမဟုတ္ရင္


ကိုယ္႔ေခါင္းေပၚ က်လာတာမဟုတ္ရင္
အုတ္ခဲတစ္လုံးရဲ႕ သိပ္သည္းဆကို
လူေတြက ေလ်ွာ႔တြက္တတ္ၾကတယ္။

Post a Comment