ဘႀကီးဘုန္းႀကီး တၿပဳံးၿပဳံး


သစၥာနီအပါအဝင္ စာေရးဆရာမ်ားက သူ႔ကိုစာအုပ္လက္ေဆာင္ေပးရာ "ဆရာ ဓမၼဂဂၤါ" သို႔ ဟု ေရးထိုးေပးၾကေလသည္။ (အဲသလို မဟုတ္ရင္ ဆရာေတာ္ လို႔ ေရးတတ္ၾကသည္)
ထိုစာေၾကာင္းေလးကိုၾကည့္ရင္း ဓမၼဂဂၤါ ဆိုသည့္ ထို ဘႀကီးဘုန္းႀကီးက
"ကိုယ္တို႔ကို စာေရးဆရာအျဖစ္ သူတို႔ လုံးဝအသိအမွတ္ျပဳလိုက္ရၿပီ" ဟု ၿပဳံးၿပဳံးႀကီးဆိုေလ၏။

Post a Comment