အစိုးရက စကားစစ္ထိုးဖို႔ထက္ (တကယ္႔) ဥပေဒေဘာင္ထဲက အလုပ္ဖို႔ တာဝန္ ပိုရွိပါတယ္


အစိုးရက စကားစစ္ထိုးဖို႔ထက္ (တကယ္႔) ဥပေဒေဘာင္ထဲက အလုပ္ဖို႔ တာဝန္ ပိုရွိပါတယ္။
အတိုက္အခံက အစိုးရကို ေဝဖန္ဖို႔၊ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တည့္မတ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိ ပါတယ္။

"ေဝဖန္ေရးဆရာေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြက ေဝဖန္၊ ပ်က္လုံးထုတ္ရာမွာ အစိုးရကို တိုက္ရိုက္ဦးတည္တာမ်ားပါတယ္။ သေဘာမတူလို႔ ျဖစ္ႏိုင္သလို အာဏာရွိ သူေတြ ျဖစ္ေနလို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အပ်ယ္ရယ္ အျပဳခံရဆုံးက အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ေဂ်ာ႔ဂ်္ ဘုရွ္လို႔ ဆိုၾက ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ပ်က္လုံးအမ်ားဆုံးနဲ႔ လူအရယ္ဆုံးကလည္း ႏိုင္ငံေရး ဂ်ဳတ္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါသတဲ႔။"

("............" က ႏွစ္ပတ္လည္ ရီးဒါ ဒိုင္ဂ်က္ထဲကပါ။ စာအုပ္ ရွာမရေတာ႔လို႔)

Post a Comment