ရဟန္းေလာင္း ဆုံးမခန္း


၁။ လူသားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ရဲ႕လား ငါ႔ရွင္(စာသံေပသံ)။ လူမွ ဟုတ္ရဲ႕လား (အရပ္စကား)
၂။ ေယာက်္ားစင္စစ္ ဧကန္ျဖစ္ရဲ႕လား ငါ႔ရွင္(စာသံေပသံ)။ ေယာက်္ားပီသရဲ႕လား (အရပ္စကား)
၃။ ေက်းကၽြန္အျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္သူ ဧကန္ျဖစ္ရဲ႕လား ငါ႔ရွင္(စာသံေပသံ)။ တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ႀကိဳးကိုင္ထားသလား(အရပ္စကား)
၄။ ေႂကြးမည္ေကာ ကင္းရွင္းပါရဲ႕လား ငါ႔ရွင္(စာသံေပသံ)။ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေပးတာေကၽြးတာေတြမ်ား ႀကိဳယူထားသလား (အရပ္စကား)
၅။ မင္းခစားေယာက်္ား မဟုတ္တာ မွန္ပါရဲ႕လား (စာသံေပသံ)။ မင္းကို ခၿပီး စားေနရတဲ႔ ခရိုနီမဟုတ္တာ ေသခ်ာရဲ႕လား (အရပ္စကား)
၆။ အသက္ႏွစ္ဆယ္ ျပည့္ၿဖိဳးႂကြယ္ၿပီးသည္ မွန္ပါရဲ႕လား ငါ႔ရွင္(စာသံေပသံ)။ အသက္ႏွစ္ဆယ္မျပည့္ေသးရင္ ကေလးမို႔ ေတာင္လုပ္ေျမာက္လုပ္၊ ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ လုပ္တတ္ ေျပာ တတ္တယ္(အရပ္စကား)
က်န္တာ ဆက္ၾကေတာ႔ ငါ႔ရွင္တို႔။

Post a Comment