လူနဲ႔ ဝံပုေလြ

၁။
လူက ဝံပုေလြကို ယဥ္ပါးေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးျပီး ယုန္ကေလးနဲ႔အတူ တစ္ညသိ္ပ္ၾကည္႔တယ္။ မနက္ မိုးလင္းေတာ႔ ဝံပုေလြနဲ႔ယုန္ကေလး အတူတူ ေဆာ႔ကစားေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။
ဝံပုေလြက လူကို ယဥ္ပါးေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးျပီး ယုန္ကေလးနဲ႔အတူ တစ္ညသိ္ပ္ၾကည္႔တယ္။ မနက္ မိုးလင္းေတာ႔ ယုန္ကေလးဟာ ေသြးအိုင္ထဲမွာ ေသဆုံးေနတာကို ေတြ႔ရတယ္။
( အဂၤလိပ္ စကားပုံ )

၂ ။

" လူက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတာပဲေနာ္ "
" လူက ဝံပုေလြကို ယဥ္ပါးေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း ေပးႏိုင္ျပီး ဝံပုေလြက လူကို ယဥ္ပါးေအာင္ ထိန္းေက်ာင္း မေပးႏိုင္လို႔၊ ဆရာ ညံ႕လို႔ လို႔ လူေတြက သုံးသပ္ၾကပါတယ္ "


ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment