လူမည္းခ်င္းတူတာေတာင္


လူမည္းခ်င္းတူတာေတာင္ အေမရိကေရာက္ေနတဲ႔ လူမည္းေတြက
ရပ္သီခ်င္းေတြ ကမၻာေက်ာ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေရာင္းစားၾကတယ္။
အာဖရိက လူမည္းေတြကေတာ႔ မာရသြန္ေတြေျပးၾကတယ္။

Post a Comment