အေနာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြ


"အေနာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြျဖစ္တဲ႔ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင္႔အေရးနဲ႔ အင္ဒီဗီက်ဴ ယယ္လစ္ဇင္ကို ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ေနသူေတြက အေနာက္စနစ္ေတြရဲ႕ ထြက္ကုန္ နည္းပညာအကူအညီေတြကို သုံးစြဲၿပီး သူတို႔ဝါဒျပန္႔ေအာင္ ျဖန္႔ေနၾကတယ္" ဆိုတဲ႔အဆိုကို ျငင္းဖို႔ေတာ႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တာပဲ။ အင္ဒီဗီက်ဴယယ္လစ္ဇင္ကို အေသအလဲ ပုတ္ခတ္ေနသူက လက္ထဲမွာေတာ႔ အနည္းဆုံး ဟြာေဝးနဲ႔။

Post a Comment