သိရင္ ေျပာေပးၾကပါလား


စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္း၊ ခႏၲီးခရိုင္၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္ (နာဂေတာင္တန္း) က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ရွိရင္ (သို႔) သိရင္ ေျပာေပးၾကပါလား။

Post a Comment