*၉၂ ပါတီ စာရင္းေပးေပမဲ႔ USDP ပါတီနဲ႔ NLD ကသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿခဳံငုံမိ


*၉၂ ပါတီ စာရင္းေပးေပမဲ႔ USDP ပါတီနဲ႔ NLD ကသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၿခဳံငုံမိ။
USDP ပါတီက changing လို႔ေျပာခ်ိန္ ႔ NLD က real change လို႔ ေျပာ။

*NLD က ကြန္စတီက်ဴးရွင္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔အထိ ပါလီမန္ထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ရရွိဖို႔ ႀကိဳးစား။

*ယခု ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းျဖစ္ေစဖို႔ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ မူတည္။

*ရိုဟိန္ဂ်ာျပသနာက ရွိေနဆဲ။

*ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွံျမွဳတ္ႏွံလိုသူေတြက လက္ရွိရင္းႏွီးေနတဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ ဒုတိယသက္တန္းအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမွာကိုပဲ လိုလားေလာက္ဟု ခန္႔မွန္းၾက။
Post a Comment