မ်က္ႏွာငယ္စရာ မလိုေတာ႔ဘူး


သူတို႔ ကြန္စတီက်ဴးရွင္းက ေဒၚစုလိုပုဂၢိဳလ္ကို သမၼတျဖစ္ခြင္႔ တားတယ္။
သူတိ႔ုေရြးေကာ္စည္းမ်ဥ္းက ဇင္ေဝေသာ္လို ေပမွီေဒါက္မွီတစ္ေယာက္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ခြင္႔ တားတယ္။
ျမန္မာျပည္မွာ ၁၀ႏွစ္ ဆက္တိုက္ ေနရမတဲ႔။
ဇင္ေဝေသာ္ဆို အဂၤလိပ္လို ပတ္ဘလစ္ စပိကင္း ေျပာရမယ္ဆို ျမန္မာျပည္မွာ ေဒၚစုကလြဲရင္ ဘယ္သူ႔မွ သိပ္ဂရုစိုက္စရာ မလိုဘူး။
တကၠသိုလ္ ကြန္ဖရင္႔ေတြ လိုက္ေျပာေနသူမို႔ အဂၤလိပ္စကားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံလည္း မ်က္ႏွာငယ္စရာ မလိုေတာ႔ဘူး။
ေနာက္တာ၊ အတည္လည္း ဒါပဲ။

Post a Comment