ေဖ႔ဘုတ္ ဒီမိကေရစီ


ဒီမိုကေရစီမွာ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင္႔နဲ႔ ပတ္ဘလစ္ လြတ္လပ္ခြင္႔ ရွိပါတယ္။
သူပိုင္၊ သူ႔ေျမ၊ သူ႔အိမ္တြင္းမွာ သူဟာ လြတ္လပ္ခြင္႔အျပည့္ရွိပါတယ္။ အစိုးရ အရာရွိ၊ သမၼတျဖစ္ရင္ေတာင္ သူ႔ခြင္႔ျပဳခ်က္နဲ႔မွ ဝင္လို႔ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ သူ႔ၿခံဝင္းအျပင္ထြက္တာနဲ႔ သူဟာ ပတ္ဘလစ္ လြတ္လပ္ခြင္႔ကို ေလးစားရပါတယ္။ သူ႔ အိမ္ဝင္းထဲက ဥပေဒကို ခ်န္ထားခဲ႔ရပါတယ္။
ေဖ႔ဘုတ္ဟာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။
သူ႔ ေဝါေပၚ သြားေရးရင္ သူ႔ဥပေဒကို ေလးစားပါ (သူ႔မွာ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ အျပည့္ရွိ)
ကိုယ္႔ေဝါေပၚ လာေရးရင္ ကိုယ္႔မွာ ဆုံးျဖတ္ခြင္႔ရွိ။ (ကိုယ္႔မူကို ကုိယ္ထိန္းသိမ္းခြင္႔ရွိ)
အျပင္ထြက္တာနဲ႔ ဘုံဥပေဒကို ေလးစားပါ။ မဆဲနဲ႔၊ အသားလြတ္ မေစာ္ကားနဲ႔၊ ဒါပါပဲ။
ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီပါ။

Post a Comment