ေဒၚစုကို နားလည္တယ္


ကိုယ္တိုင္က ကြန္စတီးက်ဴးရွင္းျပင္ၿပီးမွ ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္၊
ေက်ာင္းထိုင္ျဖစ္မွလည္း စိတ္ကူးထဲက ေကာင္းမယ္ထင္တာေတြလုပ္၊ ပိတ္ေနတဲ႔ တံခါးေတြဖြင္႔၊ စာသင္ခန္းေတြကို အနားမရွိ အသုံးခ်... စတာေတြ လုပ္ခြင္႔ရလာလို႔ ေဒၚစုကို နားလည္တယ္။
ျပသနာက ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရးမွာ ေဒါက္တာ လင္း (Dr. Lim) မရွိဘူး။ ေဒါက္တာ ေမွာင္ေတြပဲ မ်ားေနတယ္။

Post a Comment