သို႔ ငါ႔ရွင္


ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံတယ္ေျပာတိုင္း ေဒၚစုေထာက္ခံသူေတြက ငါ႔ကို မသေရာ္ၾက၊ မကေလာ္ၾကပါ။ ငါႏွင္႔ငါ႔သမိုင္းသည္ အစစ္ေဆးခံႏိုုင္ပါ၏။
ေစာေစာကပို႔စ္ကို ေစာင္႔ၾကည့္ပါ။ ငါသည္ ေပ႔ဂ်္မွာေရာ အေကာင္႔မွာပါ တင္ခဲ႔ပါသည္။
ငါသည္ လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲခြင္႔ထက္ ယဥ္ေက်းစြာ ကြဲလြဲခြင္႔ကို ေမ်ွာ္လင္႔ ပါသည္။

Post a Comment