အတိုက္အခံပါတီကို မဲအႏိုင္ရေအာင္ အကူအညီေပးတဲ႔ အစိုးရရယ္လို႔


အတိုက္အခံပါတီကို မဲအႏိုင္ရေအာင္ အကူအညီေပးတဲ႔ အစိုးရရယ္လို႔ ၾကားေကာ ၾကားဖူးလို႔လားကြာ။ (လီကြမ္းယု)

Post a Comment