သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ပါ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲေပးပါ


အာစီယံတိုင္းေဒသႀကီး
စကၤာပူမဲဆႏၵနယ္ေျမ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္း ကိုယ္စားလွယ္

အမည္။ ။ ဇင္ေဝေသာ္
အသက္။ ။ ၄၅ ႏွစ္
မဲရစ္တယ္ စေတးတပ္။ ။ လူပ်ိဳႀကီး၊ (မလို၊ မျဖစ္မေန ျဖည့္ရမယ္ဆိုလို့ ျဖည့္သည္)
ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထြက္ (ထူးရွယ္)
အလုပ္အကိုင္။ ။ ေက်ာင္းထိုင္၊ စာေရး၊( ေလ်ွာ႔မတြက္နဲ႔၊ သူ႔စာအုပ္ေတြ လူဖတ္မ်ား)
အေရြးခံမည့္ပါတီ။ ။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေဆာင္ပုဒ္။ သမၼတႀကီးကို ေက်းဇူးတင္ပါ၊ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲေပးပါ။


Post a Comment