ဒီမိုကေရစီ သီအိုရီ


*ျမန္မာ႔နည္းျမန္မာ႔ဟန္ပဲေျပာေျပာ ဘာေျပာေျပာ လက္ေတြ႔ ဝန္ခံထားတဲ႔စနစ္က ဒီမိုကေရစီ။

*ဒီမိုကေရစီရဲ႕ မူဝါဒေတြထဲမွာ အဓိက မူဝါဒတစ္ခုက ပါဝါခ်ိန္ခြင္လ်ာ ညွိျခင္း။

*ပါဝါခ်ိန္ခြင္လ်ာ ညွိျခင္းက ကမၻာ႔အစီအမံနဲ႔အႀကဳံးဝင္သလို ျပည္တြင္းေရး မွာလည္း အႀကဳံးဝင္တယ္။ ျပည္တြင္းကိုၾကည့္ရေအာင္၊ ပါဝါက ဘယ္မွာရွိေနသလဲ။

*သူ႔ကို ပါဝါ ညွိမယူႏိုင္ေသးရင္ ဒီမိုကေရစီသရုပ္္လည္း မပီျပင္ေသးဘူး။

*ဒါျဖင္႔ ဘယ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ သမၼတျဖစ္သင္႔သလဲ?
ဒါက ပုဂၢလိကဆန္တဲ႔ ေမးခြန္း၊ သီအိုရီမဟုတ္ဘူး။
သီအိုရီအရ ဘယ္သူပဲ သမၼတျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ကို အတိုက္အခံက ဖိအားေပးႏိုင္ေအာင္ အင္အားေတာင္႔တင္းေနရမယ္။

ဒါျဖင္႔ ဘယ္ပါတီကို မဲေပးသင္႔သလဲ?
ဒါလည္း သီအိုရီမဟုတ္ျပန္ဘူး။ သီအိုရီကေျပာတာက ပါဝါဟန္ခ်က္ ညွိယူရမယ္။

ဒီမိုကေရစီကို ျမတ္ႏိုးတဲ႔ ေရွးေရွးမ်ိဳးဆက္ေတြဟာ ဗဟုမ႑ိဳင္စနစ္ကိုက်င္႔သုံးျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး ဟန္ခ်က္ညွိဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ႔ၾကပါတယ္။

Post a Comment