အံ႔ဩေလာက္ေအာင္ ေဒါင္္ေဒါျမည္


စေနေန႔ ကသပ ေဗာဇၩင္၊ ေမာဂၢလာန ေဗာဇၩင္၊ စုႏၵ ေဗာဇၩင္သုတ္ေတြ ရြတ္ၾကတိုင္း အထူးသျဖင္႔ ေဒၚစု၊ ဦးသိန္းစိန္တို႔ က်န္းမာေရး ေဒါေဒါင္ျမည္ေနဖို႔ ဆုေတာင္းပါသဗ်ာ။ ဦးသိန္းစိန္ကမွ စက္ကူေနရေသး၊ ေဒၚစုက်န္းမာေရးက အံ႔ဩေလာက္ေအာင္ ေဒါင္္ေဒါျမည္။

Post a Comment