မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ အီးေမးထဲေရာက္လာတာက ဒါေတြ။


"24 hours in a day, 24 beers in a case . Coincidence? I think not."
~ Stephen Wright
တစ္ရက္မွာ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ဖာမွာ ဘီယာ ၂၄လုံး၊ ဒါ တိုက္ဆိုင္မႈတဲ႔လား။ က်ေနာ္ေတာ႔ မထင္။
WARNING: The consumption of alcohol may cause you to think you can sing.
"When I read about the evils of drinking, I gave up reading."
~ Henny Youngman
အရက္ေသာက္ျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးေတြဖတ္ရတယ္။ ဒါနဲ႔ ျဖတ္ပစ္လိုက္တယ္ စာဖတ္ျခင္းကို
WARNING: The consumption of alcohol may lead you to think people are laughing WITH you.

Post a Comment