လူဦးေရပိုမ်ားနဲ႔ အရင္းအျမစ္


လူဦးေရပိုမ်ားရင္ အရင္းအျမစ္ပိုလိုတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ လူဦးေရထူထပ္တဲ႔ ( ေနာက္ၿပီး/သို႔မဟုတ္) ရုတ္တရက္ႀကီးလူဦးေရတိုးပြားလာတဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔ အ စည္းေတြထဲကလူေတြဟာ အျပင္ကိုတိုးထြက္လာတတ္တယ္၊ နယ္ေျမေတြ လုလာတတ္တယ္၊ လူဦးေရအားျဖင္႔ သူတို႔ေလာက္ အားမေကာင္းတဲ႔ လူေတြအေပၚ ဖိအားေတြ တိုးေပးတတ္တယ္။
Larger populations need more resources, and hence people from societies with dense and/or rapidly growing populations tend to push outward, occupy territory, and exert pressure on other less
demographically dynamic peoples.
(The Clash of Civilizations. p. 119)
(မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ၁၉၉၆ မတိုင္ခင္က ဟန္တင္တန္ရဲ႕ အနာဂတ္ေဟာစာ တန္းေတြပဲ)

Post a Comment