ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာခဲ႔တဲ႔ သမိုင္း


ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားေတြကေန စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြျဖစ္။
စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကေနတဆင္႔ ပထဝီႏိုင္ငံေရး။
လူ႔သမိုင္းဆိုတာကကို ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားေတြရဲ႕ သမိုင္း၊ စီဗီလိုက္ေဇး ရွင္းေတြရဲ႕ သမိုင္းပါ။
ေဒါက္တာသန္းထြန္းေျပာခဲ႔တဲ႔ သမိုင္းဆိုတာ ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းၾကားက သမိုင္းေလာက္ေတာ႔ မကတန္ရာ။

Post a Comment