အစၥလာမ္ရဲ႕ လမ္းစဥ္က


 (၁) အတိုက္အခံပါတီထဲဝင္ (၂) အတိုက္အခံပါတီ ကို သူတို႔ လႊမ္းမိုးလာေအာင္လုပ္ (၃) ေနာက္ အစိုးရကို ဖိအားေပး။ (၄) စသည္... စသည္..
ဒါေပမဲ႔ ဒါေတြျဖစ္လာဖို႔ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီက အခရာက်တယ္။

The success of Islamist movements in dominating the opposition and establishing themselves as the only viable alternative to incumbent regimes was also greatly helped by the policies of those regimes.
(The Clash of Civilizations. p 114)

Post a Comment