ကြန္ခ်က္လြဲရင္


ကြန္ခ်က္လြဲရင္
ငါးက လူကိုျပန္မ်ႇားတယ္၊ ျဖစ္ရေလ ေရွာင္လင္ေက်ာင္းသားရယ္။


 

Post a Comment