ဒါေပမဲ႔


တစ္ဆင္႔ခ်င္းေတာ႔ ဆုတ္ေပးေနၾကတာပါပဲ
ဒါေပမဲ႔
ေနာက္ဆုံးကတုတ္က်ဥ္းက ဘယ္ဟာလဲဆိုတာ
သမိုင္းထဲကလူတိုင္းသိေနတယ္။

အလံျဖဴေထာင္ထားတဲ႔ ေတာင္ကုန္းကို
သိမ္းပိုက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔
ဘယ္လို ဒစ္ပလိုေမစီမွ ေဆးစြမ္းထက္မယ္ မဟုတ္ဘူး။


Post a Comment