ဓားသြားေပၚမွာ ကတဲ႔ဆပ္ကပ္


သူ႕ရဲ႕သမိုင္းေလလား။ "ဓားသြားေပၚမွာ ကတဲ႔ဆပ္ကပ္" ထဲမွာ တာရာမင္းေဝ က
သီဟ စကားေျပာဖို႔ ခါးဆန္႔လိုက္သည္မွာ ၾကာပြတ္တစ္ေခ်ာင္းေျဖခ် လိုက္ သည္နွင္႔တူသည္ လို႔ ဥပမာညႊန္းခဲ႔တယ္။
တကယ္က တာရာမင္းေဝကိုယ္တိုင္ စကားေျပာတိုင္း ၾကာပြတ္ေတြ ေျဖေန တာပါ။
စစ္ပြဲက ဘယ္သူပဲႏိုင္ႏိုင္၊ ဘယ္သူပဲရွဳံးရွဳံး
အခ်ိန္တိုတိုနဲ႔ ၿပီးဆုံးေလေလ ၾကားကေျမဇာပင္ေတြ သက္သာေလေလပါ။


Post a Comment